Annuleringsvoorwaarden

Annulatiekosten te betalen tot:

  • 30 dagen voordien : geen kosten;
  • 15 dagen voordien : 10 % van het bedrag van de laatste bevestigde reservatie;
  • 7 dagen voordien   : 50 % van het bedrag van de laatste bevestigde reservatie;
  • 1 dag voordien en de dag zelf : 100 % van de waarde van de bestelde prestaties voor de eerste nacht.

Door eenvoudige aanvaarding van de bevestigde en ondertekende reservatie drukt de klant (afnemer van onze diensten) zijn akkoord uit over de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

BTW nummer  BE 0435 650 655

 

Verkoopsvoorwaarden

Alle klachten over de inhoud van de factuur moeten binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de directie worden meegedeeld.

Klachten vormen geenszins een geldige reden voor het niet betalen van de facturen.

 

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn slechts geldig te voldoen contant of op onze bankrekening BE87 2200 9192 3094, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag.

Onkosten verbonden aan de omzetting van vreemde valuta in Belgische munt, evenals alle andere inningskosten, worden afzonderlijk aangerekend.

 

Bevoegdheid van de rechtbanken

Bij geschillen over de inhoud of de interpretatie van de inhoud van onze facturen, zijn enkel en alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.